Anangs

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah L-obbligi tal-persuna assigurata individwali jistghu jiehdu bosta forom bhal Premium: L-ammont li l-polza jew l-isponsor taghhom (per ezempju min ihaddem) ihallas lill-pjan tas-sahha biex jixtri kopertura tas-sahha. Tnaqqis: L-ammont li l-assigurat ghandu jhallas barra mill-but qabel ma l-assiguratur tas-sahha jhallas is-sehem tieghu. Perezempju, it-titolari tal-poloz jista ‘jkollhom ihallsu $ 500 deducibbli kull sena, qabel ma kwalunkwe kura tas-sahha taghhom tkun koperta mill-assiguratur tas-sahha. Jista ‘jiehu hafna zjarat ta’ tabib jew mili mill-gdid ta ‘ricetta qabel ma l-persuna assigurata tilhaq id-deducibbli u l-kumpanija ta’ l-assigurazzjoni tibda thallas ghall-kura. Barra minn hekk, il-bicca l-kbira tal-politiki ma japplikawx ghall-hlasijiet ghal zjarat ta ‘tabib jew preskrizzjonijiet kontra d-deducibbli tieghek. ─Žlas kongunt: L-ammont li l-persuna assigurata trid thallas barra mill-but qabel ma l-assiguratur tas-sahha jhallas ghal zjara jew servizz partikolari. Perezempju, persuna assigurata tista ‘thallas kopaggar ta’ $ 45 ghal zjara ta ‘tabib, jew biex tikseb ricetta.

Ghandu jithallas ko-pagament kull darba li jinkiseb servizz partikolari. Ko-assigurazzjoni: Minflok, jew flimkien ma ‘, thallas ammont fiss bil-quddiem (ko-hlas), il-koassigurazzjoni hija persentagg tal-ispiza totali li l-persuna assigurata tista’ thallas ukoll. Perezempju, il-membru jista ‘jkollu jhallas 20% tal-ispiza ta’ kirurgija ‘il fuq minn hlas kongunt, filwaqt li l-kumpanija tal-assigurazzjoni thallas l-ohra 80%. Jekk ikun hemm limitu massimu fuq il-koassigurazzjoni, id-detentur tal-polza jista ‘jispicca minhabba ftit jew wisq, skont l-ispejjez attwali tas-servizzi li jiksbu. Eskluzjonijiet: Mhux is-servizzi kollha huma koperti. L-assigurati huma generalment mistennija li jhallsu l-ispiza shiha tas-servizzi mhux koperti mill-bwiet taghhom stess. Limiti ta ‘kopertura: Xi poloz ta’ assigurazzjoni tas-sahha jhallsu biss ghall-kura tas-sahha sa certu ammont ta ‘dollari. Il-persuna assigurata tista ‘tkun mistennija li thallas kwalunkwe hlas li jaqbez il-hlas massimu tal-pjan tas-sahha ghal servizz specifiku. Barra minn hekk, xi skemi ta ‘kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni ghandhom massimu ta ‘kopertura annwali jew tul il-hajja. F’dawn il-kazijiet, il-pjan tas-sahha jwaqqaf il-pagament meta jilhaq il-beneficcju massimu u t-titolari tal-polza ghandu jhallas l-ispejjez kollha li fadal. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

0 Responses to Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

site by bcz