Anangs

Perihal SejarahQQ

SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya .rutsumlo ralavunrut nalo irelludo arap tikan irelkilnikte POSW mut ,anay ub nadniliy 1791 .royilnalp iyamalgas imaspak kilnikte ilnac NPSE ev lartneC rekoP .udnod ireg anitamrof ikse naridnalcat ininanazak kilniktE anA adniya zummeT enirey nunub ev simla nednile initpesnok eniN misaK ,rekoP fo seireS dlroW elyirabiti 7102 siyaM .idalsab adniya mikE iyalod nednirelmices kilnaksab reltelveD kiselriB iralasam lanif kilniktE anA 6102 ev 2102 .itkiceg radak aniya misaK isasam lanif kilniktE anA nerabiti nadniliy 8002 ,kacnA .riselkecreg acnuyob nug kisidra cakrib ayev rib edrelires adniralya zummeT ev narizaH ,karalo leskeneleg ,relkilniktE .rutsumlo raltnayrav nalutut ad’saskeT isalzaf nadnisiray niralyalo ,adralliy nos ,etkilrib alnunuB .royusulo netkilnikte 47 ,ugudnulub ninidisec rekop 47 ,elyirabiti 7102 ,POSW .rilide lubak karalo unoyipmaS rekoP aynuD ibilag ninigilniktE anA rekoP fo seireS dlroW

.rila kizelib rib nalo ludo detevoc ne igecelibanazak nunusucnuyo rekop rib ev uludo arap tikan ralod noylim-itlum rib ,nanazaK .itkec inisigli ninicmilitak ecrelnib anay ub nadniliy 4002 ub ;royikic agurod eli “kilniktE anA” me’dloh zistimil 000.01 ,liy reh ,POSW .rutsumuyub alyisiyas icmilitak ed meh adnisiyas yalo meh avunrut ,eckitceg ralliY .rinazak uludo arap rib erog aralratkim nanila nitas ev anisiyas nirelnerig ev rila igizelib rekoP fo seireS dlroW ,ibilag nigilnikte reH .royinayad aniliy 0791 adnisara inekok nirel’0791 ibilag rib nenelrileb alyuyo ilzig nunuyo idey ev igitte tevad nici avunrut rib ket eli inamaz sitib ev​​ cignalsab rib ay’onisaC eohsesroH unuidey nunusucnuyo rekop nenilib iyi ne ,noiniB ynneB .ridisavunrut rekop izid rib nenelnezud ireb nadniliy 5002 )karalo i’tnemniatretnE ni’harraH radak aniliy 0102( adnugulrosnops ni’noitaroproC tnemniatretnE sraseaC ev nenelnezud rib adliy at’sageV saL ,)POSW( isireS rekoP aynuD SejarahQQ.net Agen DominoQQ Online BandarQ Terpercaya

0 Responses to Perihal SejarahQQ

site by bcz