Anangs

Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx 2018 FIFA loka kusalanaya FIFA samajika samgam vala pirimi jatika kandayam visin tararga vadina 21 n pahala papandu loka kusalanaya ve. 2018 juli 14 sita juli 15 dakva rusiyave paevaetvimata niyamitava aeti atara, 2010 desaembar 2 vana dina satkarakatvaya himivanu aeta. meya 2006 sita yuropaye paevaetvu prathama loka kusalanaya vanu aeta. siyaluma kiradamganavalin ekak vanne yuropiya rusiyave, batahira ardhaye basnahirata gaman karana kalaya palanaya kirimayi. avasan taragavaliya sardaha kandayam 32 k aetulat vana atara, kandayam 31 k sudusukam labana taragakaruvan saha svayam sudusukamlat satkaraka kandayamata aetulat ve. kandayam 32 atarin 20 dena 2014 di avasan tarargaya avasan kirimen pasuva jarmaniye surayan vana atara brasilaya saha emgalantaya atara siyalu samskaranayan sardaha sahabhagi vana ekama kandayama ve. FIFA loka kusalanaye prathama tarargaya nagara 11 ka pihiti sthana 12 ka tararga 64 k paevaetvimata niyamitaya. avasana taragaye di lusnik kridamganaye di moskavhi di paevaetve. loka kusalanaye jayagrahakayin 2021 fifa kanfidaresan kusalana sardaha sudusukam labayi.

FIFA loka kusalanaye itihasaye palamu vatavata, sudusukam laebime kriyavaliyata pivisena siyalu sudusukam sahita rataval – 209 FIFA samajika samgamvalin torava svayam rukiya sudusukam lat satkaraka samagam. simbabve saha indunisiyava ovunge palamu tarargaya kal daemimata pera nusudusu vu atara, sudusukam laebime dinum aedimen pasuva yuropayata sudusukam laebimata pera 2016 maeyi 13 vanada FIFA samarga sambandha vu giblaltar saha kosovo da taragayata pivisiyeya. 2014 loka kusalana tarargavaliye nosaeli aeti atara, tarargavaliye sthana kontinental spedadalesan sardaha ven karana ladi. 2015 martu 12 vana dina dimili, timor lestehi di dili, timor lestehidi AFC hi sudusukam laebime kotasak lesa pradhana puhunu dinum aedima 2015 juli 25 vana dina pe.va. +3). 2018 FIFA loka kusalanaya sardaha sudusukam laebimata rataval 29 k sudusukam laba aeti atara rataval 20 k mita pera paevati tarargavaliyata tararga kalaha. 2014 di ayislantaya ha panama palamu vatavata sudusukam laebiya. loka kusalanayata avama vasayen rataval tunaka tararga nopaevaetvimakin pasuva naevata paeminena anekut kandayam: ijiptuva, 1990 di ovunge avasana penumen avurudu 28 k nopaeminimen pasuva avasan taragayata paeminima; 1998 di avasan varata taraga karana morokko; 36 vasaraka nivaduvak nolaebu pasu (naevatat 1982 sita); saha senegal, devana kartuvedi sivvaeni avasan purva vatayata pasuva devana varata taraga vaditi. eya palamu varata uturu apirakave rataval tuna (denmarkaya, ayislantaya saha svidanaya) saha arabi jatin 4 (ijiptuva, morokko, savudi arabiya saha tiyunisiyava) sardaha sudusukam laba tibe. loka kusalanaya. sudusukam laebimata asamat vu suvisesi ratak nam, hatara vatavak sura italiya (1958 sita palamu vatavata) saha 2014 tevana sthana avasan vana nedarlantayayi. tarargavaliye jayagrahakayan vanne sudusukam laba gaenimata nohaeki vu mahadvipika surayan hatarata: 2017 aprikanu kusalanaya nesan kandaye jayagrahakayeku vana kaemarun, dvitva kopa aemriya suriya saha 2017 kanfedaresans kusalana anu suratava cili, 2016 of pi si jatin jayagrahakaya navasilantaya saha 2017 konkakaf ran kusalana eksat janapadaya ( 1986 sita prathama vatavata). anek suvisesi sudusukam kirada kada birda daemima sardaha ghanava saha ayivari kost sardaha pera paevati tarargavali tunama sidu karana ladi. Perihal Piala Dunia 2018

site by bcz