Anangs

Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid Kes̄ʹtrkrrm kār pheāa plūk læa kār p̄hs̄mphạnṭhu̒ k̄hxng s̄ạtw̒ phụ̄ch læa cheụ̄̂xrā s̄ảh̄rạb xāh̄ār s̄ênyı cheụ̄̂xpheling chīwp̣hāph phụ̄ch s̄munphịr læa p̄hlitp̣hạṇṯh̒ xụ̄̀n «thī̀ chı̂ nı kār rạks̄ʹā læa pheìm ṣ̄ạkyp̣hāph nı kār dảrng chīwit k̄hxng mnus̄ʹy̒ kes̄ʹtr khụ̄x kār phạtʹhnā thī̀ s̄ảkhạỵ nı kār pheìm k̄hụ̂n k̄hxng xāryṭhrrm mnus̄ʹy̒ xyū̀ pracả doy kār thả fār̒m k̄hxng s̄āy phạnṭhu̒ thī̀ dod dèn s̄r̂āng thảbuỵ xāh̄ār thī̀ h̄l̀xleī̂yng kār phạtʹhnā k̄hxng xāryṭhrrm kār ṣ̄ụks̄ʹā k̄hxng kārkes̄ʹtr pĕn thī̀ rū̂cạk kạn pĕn withyāṣ̄ās̄tr̒ kārkes̄ʹtr prawạti khwām pĕn mā k̄hxng kes̄ʹtr wạn thī̀ klạb pĕn phạn «pī læa kār phạtʹhnā thī̀ dị̂ rạb kār k̄hạbkhelụ̄̀xn læa kảh̄nd doy s̄p̣hāph xākāṣ̄ thī̀ tæk t̀āng kạn xỳāng māk wạtʹhnṭhrrm læa thekhnoloyī xuts̄āh̄krrm kārkes̄ʹtr bn phụ̄̂nṭ̄hān k̄hxng kār thả kes̄ʹtr cheingdeī̀yw k̄hnād h̄ıỵ̀ dị̂ klāy pĕn wiṭhī kār thāngkār kes̄ʹtr thī̀ dod dèn

phụ̄ch rị̀ thī̀ thạns̄mạy, kār prạbprung phạnṭhu̒ phụ̄ch, s̄ār khemī chèn yā ḳh̀ā mælng læa pǔy læa kār phạtʹhnā thekhnoloyī dị̂ nı h̄lāy krṇī thī̀ xạtrā p̄hl txbthæn cāk kār pheāa plūk pheìm k̄hụ̂n xỳāng rwdrĕw tæ̀ nı welā deīywkạn dị̂ k̀x h̄ı̂ keid khwām s̄eīyh̄āy xỳāng kŵāngk̄hwāng k̄hxng rabb niweṣ̄ læa lb p̄hlk ra thb t̀x s̄uk̄hp̣hāph k̄hxng mnus̄ʹy̒ kār khạdleụ̄xk phạnṭhu̒ læa kār pt̩ibạti thī̀ thạns̄mạy nı kār leī̂yng s̄ạtw̒ dị̂ pheìm k̄hụ̂n nı thảnxng deīywkạn kār s̄̀ng xxk k̄hxng neụ̄̂x tæ̀ dị̂ yk khwām kạngwl keī̀yw kạb s̄wạs̄dip̣hāph s̄ạtw̒ læa p̄hlk ra thb t̀x s̄uk̄hp̣hāph k̄hxng yā pt̩ichīwna ḥxr̒mon kār ceriỵ teibto læa s̄ār khemī xụ̄̀n «thī̀ chı̂ kạn thạ̀wpị nı xuts̄āh̄krrm kār p̄hlit neụ̄̂x s̄ạtw̒ mī chīwit dạdpælng phạnṭhukrrm pĕn xngkh̒prakxb thī̀ pheìm k̄hụ̂n k̄hxng kārkes̄ʹtr mæ̂ẁā phwk k̄heā ca t̄hūk bæn nı h̄lāy pratheṣ̄ kār p̄hlit xāh̄ār kes̄ʹtr læa kār brih̄ār cạdkār n̂ả ca pheìm k̄hụ̂n pĕn pạỵh̄ā radạb lok thī̀ dị̂ rạb kār s̄nạbs̄nun h̄ı̂ keid kār xp̣hiprāy keī̀yw kạb cảnwn k̄hxng s̄eụ̄̂xp̄ĥā kār ỳxy s̄lāy xỳāng mī nạy s̄ảkhạỵ k̄hxng thrạphyākr thī̀din læa n̂ả rwm thậng kār phr̀xng k̄hxng chận h̄in xûmn̂ả dị̂ rạb kār pt̩ibạti nı thṣ̄wrrs̄ʹ thī̀ p̄h̀ān mā læa p̄hlk ra thb k̄hxng p̣hāwa lok r̂xn kạb kārkes̄ʹtr læa kes̄ʹtr nı p̣hāwa lok r̂xn yạng khng mị̀ k̄hêācı Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid

s̄inkĥā kes̄ʹtr thī̀ s̄ảkhạỵ s̄āmārt̄h bæ̀ng xxk pĕn xāh̄ār s̄ênyı cheụ̄̂xpheling læa wạtt̄hudib xāh̄ār thī̀ c̄hephāa ceāacng dị̂kæ̀ ṭhạỵphụ̄ch (mel̆d), p̄hạk, p̄hl mị̂, n̂ảmạn, neụ̄̂x s̄ạtw̒ læa kherụ̄̀xngtheṣ̄ s̄ênyı dị̂kæ̀ p̄ĥā f̄̂āy, p̄ĥā k̄hns̄ạtw̒, p̀ān, p̄ĥā h̄ịm læa p̄ĥā linin wạtt̄hudib dị̂kæ̀ mị̂ læa mị̂p̄hị̀ wạs̄du thī̀ mī prayochn̒ xụ̄̀n «nxkcāk nī̂ yạng mī kār p̄hlit doy phụ̄ch chèn resin, s̄ī, yā s̄eph tid, n̂ảh̄xm, cheụ̄̂xpheling chīwp̣hāph læa p̄hlitp̣hạṇṯh̒ mị̂ pradạb chèn mị̂ tạd dxk læa phụ̄ch reụ̄xn pheāa chả mākkẁā h̄nụ̀ng nı s̄ām k̄hxng khn ngān k̄hxng lok thī̀ mī kār ĉāng ngān nı p̣hākh kes̄ʹtr thī̀ s̄xng thèānận thī̀ p̣hākh brikār mæ̂ẁā r̂xy la k̄hxng rængngān p̣hākh kes̄ʹtr nı pratheṣ̄ thī̀ phạtʹhnā dị̂ ld lng xỳāng mī nạy s̄ảkhạỵ nı ch̀wng h̄lāy ṣ̄twrrs̄ʹ thī̀ p̄h̀ān mā

kārkes̄ʹtr pĕn khả thī̀ s̄āy kār prạb tạw p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ yukh klāng latin kes̄ʹtr cāk Ager k̄ĥxmūl læa wạtʹhnṭhrrm kār pheāa plūk h̄rụ̄x kār ceriỵ teibto kes̄ʹtr mạk ca h̄māy t̄hụng kickrrm k̄hxng mnus̄ʹy̒ mæ̂ẁā mạn ca yạng pĕn thī̀ s̄ạngket nı bāng s̄āy phạnṭhu̒ k̄hxng md plwk læa thiphy̒ d̂wng pheụ̄̀x nả pị pt̩ibạti kārkes̄ʹtr h̄māy t̄hụng kār chı̂ thrạphyākrṭhrrmchāti nı kār p̄hlit s̄inkĥā thī̀ rạks̄ʹā chīwit rwm thậng xāh̄ār s̄ênyı p̄hlitp̣hạṇṯh̒ cāk p̀ā, phụ̄ch s̄wn læa brikār thī̀ keī̀ywk̄ĥxng khả niyām nī̂ rwm t̄hụng kār pheāa plūk kes̄ʹtrkrrm h̄rụ̄x phụ̄ch rị̀ læa phụ̄ch s̄wn thuk ngeụ̄̀xnk̄hị s̄ảh̄rạb kār ceriỵ teibto k̄hxng phụ̄ch leī̂yng s̄ạtw̒ læa kār p̀ā mị̂ khwām tæk t̀āng bāng khrậng thả k̄hụ̂n rah̄ẁāng p̀ā mị̂ læa kārkes̄ʹtr bn phụ̄̂nṭ̄hān k̄hxng xdīt thī̀ p̄hlạd cạdkār xīk t̀x pị xỳāng kŵāngk̄hwāng meụ̄̀x theīyb kạb kār pt̩ibạti xỳāng k̄hêmk̄ĥn cạdkār læa kār phạtʹhnā s̄̀wn h̄ıỵ̀ doy ṭhrrmchāti mākkẁā doy mnus̄ʹy̒ læ̂w t̄hụng mæ̂ mạn ca dị̂ rạb kār yxmrạb ẁā mī cảnwn māk k̄hxng kār t̄h̀āy xon khwām rū̂ læa kār thạb ŝxn kạn rah̄ẁāng p̀ā mị̂ (kār cạdkār p̀ā mị̂) læa kārkes̄ʹtr nı kār thảkār kes̄ʹtr bæb dậngdeim thậng s̄xng mạk ca rwm mæ̂ krathạ̀ng nı landholdings k̄hnād lĕk thī̀ nả pị s̄ū̀ raya wn kes̄ʹtr

site by bcz